Nội dung khác trên HĐĐT theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Ngoài các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn điện tử mà Thông tư 68/2019/TT-BTC đã quy định, thì liệu doanh nghiệp có thể thêm các thông tin khác vào trong hóa đơn được hay không? Bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết các nội dung bắt buộc phải có trong hóa đơn điện tử và các nội dung khác mà doanh nghiệp có thể thêm vào hóa đơn điện tử.

Khoản 4, Điều 3 của Thông tư 68/2019/TT-BTC đã quy định rõ quy định về các nội dung khác trên hóa đơn điện tử.

Những nội dung bắt buộc phải có trên HĐĐT

Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn

Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán

Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế)

Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và người mua

Thời điểm lập hóa đơn điện tử

Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có) theo hướng dẫn…

thong-tu-682019tt-btc

Nội dung khác trên HĐĐT theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Ngoài nội dung khác theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 3 Điều 3, Thông tư 68, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh có thể tạo thêm thông tin về biểu trưng hay lo-go để thể hiện nhãn hiệu, thương hiệu hay hình ảnh đại diện của người bán. Tùy theo đặc điểm, tính chất giao dịch và yêu cầu quản lý, trên hóa đơn có thể thể hiện thông tin về Hợp đồng mua bán, lệnh vận chuyển, mã khách hàng và các thông tin khác.

Đối với Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử trên phiếu thể hiện các thông tin liên quan lệnh điều động nội bộ, người nhận hàng, người xuất hàng, địa chỉ kho xuất, địa chỉ kho nhận; phương tiện vận chuyển cụ thể:

– Tên người xuất hàng, Lệnh điều động nội bộ.
– Địa chỉ kho xuất hàng, tên người vận chuyển và phương tiện vận chuyển.
– Tên người nhận hàng.
– Địa chỉ kho nhận hàng.

Như vậy, ngoài những nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử, doanh nghiệp hoàn toàn có thể thêm những nội dung khác như Lo-go công ty để tạo nên nét đặc trưng riêng của doanh nghiệp mình, giúp định dạng thương hiệu sản phẩm, giúp khách hàng có thể dễ dàng nhận diện được thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh…

 

https://reviewdoisong.com/thue-cho-dat-may-chu-va-nhung-loi-ich-tuyet-voi-mang-den-cho-nguoi-su-dung/

https://reviewdoisong.com/gia-thanh-cua-switch-cisco-9200-hien-nay-bao-nhieu/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *